Публикувано на 10.04.2020 / 18:03

Мораториум на плащанията по банковите кредити

1/ Кредитополучателите могат да поискат от банките отсрочване на задълженията си в срок не по-късно от 22.06.2020 г., а банката е задължена да вземе решение до 30.06.2020 г.
2/ Само кредитополучатели с просрочие не повече от 90 дни или редовни към 1.03.2020 могат да поискат отсрочка от банките.
3/ Отсрочват се задължения за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г.

Договорите за кредити

ИМА ДВА ВАРИАНТА ЗА ОТСРОЧВАНЕ НА ГЛАВНИЦАТА И ЛИХВАТА ИЛИ САМО НА ГЛАВНИЦАТА ПРИ ДОГОВОРИТЕ ЗА КРЕДИТИ

Лихвата се заплаща, а главницата по договори за кредит може да се отсрочва и да не се заплаща за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г. След тази дата отсрочените суми се заплащат по нов погасителен план, съгласно който може да бъде удължен срока на договора с до 6 месеца.
Задължения по договори за кредит за главница и лихва могат да се отсрочват и да не се заплащат за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г. След тази дата отсрочените суми се заплащат по нов погасителен план, съгласно който може да бъде удължен срока на договора с до 6 месеца.

Кредитни карти

Кредитни карти – не се формира минимална сума за револвиране на кредитен лимит по кредитна карта, считано най-рано от 01.02.2020 г., за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г.

Овърдрафт

Овърдрафти – дължимата месечна лихва по кредит, се погасява за сметка на неусвоен лимит или плащането ѝ се отсрочва за срок до 6 месеца след изтичане на гратисния период.

кредитни линии

Револвиране на кредитни линии се допуска въпреки че дължими вноски или част от тях не са погасени. Погасяването на вноските се отлага до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г.

Внимание:

Опасности:

Банките могат под формата на различни облекчения да поставят условия, като предоставяне на допълнителни обезпечения /ипотека, поръчители, солидарни длъжници, запис на заповед/, съгласяване с незаконосъобразно увеличена лихва и такса за минал период, незаконосъобразно начислени наказателни лихви и множество други утежняващи условия.

Съвети:

  1. Искането за отсрочване на задълженията да бъде внесено писмено в банката с вх.номер. При отказ изпратете искането на адреса на банката с препоръчано писмо без обратна разписка по пощата.
  2. Цялостните преговори по подписване на анекс провеждайте с официални писма надлежно входирани и получавани от вас.
  3. Предложенията направени от страна на банката по Вашето искане да ви бъдат връчвани официално.
  4. Вашите отговори на направените предложения от банката с конкретните ви предложения, становища и несъгласия внасяйте с входящ номер в банката.
  5. Проектът на анекса към договора ви изисквайте да ви бъде връчван официално и своевременно за да можете да се запознаете внимателно с него, преди да изразите съгласието си за подпис.
  6. Ако банката не отговаря на искането ви и на писмата ви, забавя предложението си на проект на анекс и наближава крайният срок за изразяване на съгласие 30.06.2020 г., всеки път писмено настоявайте за отговор.
  7. За да бъдат защитени интересите ви е добре да бъдете представлявани от адвокат при преговорите с банка за постигане на най-добрите условия.

ГОРЕПОСОЧЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ Е ПО ПРОЕКТ НА РЕД ЗА ОТСРОЧВАНЕ И УРЕЖДАНЕ НА ИЗИСКУЕМИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ БАНКИ И ДЪЩЕРНИТЕ ИМ ДРУЖЕСТВА – ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ВЪВЕДЕНО ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА 13 МАРТ 2020 Г., ОПОВЕСТЕН ОТ БНБ НА 10.04.2020 Г.