Публикувано на 22.02.2018 / 12:57

Искане за присъствие на Общо събрание на адвокатите от страната

ДО
ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
Гр.София 1000, ул.Цар Калоян 1а

Копие до:

Членовете на всички адвокатски съвети

Искане за присъствие на Общото събрание на адвокатите от страната на 24.02.2018 г. в гр.София, хотел Балкан

ОТ

адвокат Светлозар Анастасов Николов, АК-Варна
Адрес на адвокатската кантора:
Гр.Варна 9000, ул.Ангел Кънчев 19, ет.1 , ап.1

Уважаеми членове на Висшия адвокатски съвет,

С настоящото отправям към Вас искането си за ПРИСЪСТВИЕТО ми на Общото събрание на адвокатите от страната на 24.02.2018 г. в гр.София, хотел Балкан.

Желая да изслушам отчета на Висш АС за дейността през 2017 г. и финансовия отчет за 2017 г., както и всички изказвания и обсъждания по тях.

Желая да изслушам доклада на Висш дисциплинарен съд за дейността през 2017 г., както и всички изказвания и обсъждания по тях.

Желая да изслушам предложенията и препоръките за работата на Висш АС, Висш ДС и Висш КС.

Считам, че искането ми за присъствие на Общото събрание на адвокатите от страната е изцяло законосъобразно, като освен това си позволявам и допълнително да го обоснова.

I.Отчет на Висш адвокатски съвет

1/ Висшият адвокатски съвет се явява орган, който е последна инстанция по всички жалби на адвокати срещу решения на Адвокатските съвети от страната. С 101 жалби съм оспорил пред Вас решенията на Адвокатски съвет – Варна, като сте уважили само две от тях, а по всички други или не сте се произнесли или сте ги отхвърлили. По една жалба не се произнесохте, а чрез  мълчалив отказ, оставихте решението на АС-Варна в сила.

Очевидно в основна част от дейността си, Висш АС  през 2017 г. е разглеждал жалби от адв.Светлозар Николов срещу решения на АС-Варна, поради което дължи отчет пред Висшия орган на адвокатурата. Видно е, че общо жалбите са 660 на брой, като 101 от тях са подадени от адвокат Светлозар Николов.

2/ Дейността на Висш АС в подготовка на ЗИДЗА е непълно изложена в отчета, като не става ясно с кое решение Висш АС е решил да продължи работата по изготвяне на проект на ЗИДЗА. Не са посочени причините поради, които Висш АС НЕ Е СЪОБЩИЛ ПУБЛИЧНО И НЕ Е ПРИЗОВАЛ ПУБЛИЧНО ВСИЧКИ АДВОКАТИ ДА ИЗПРАЩАТ СВОИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Каква е причината да не бъдат посочени авторите на предложения проект на ЗИДЗА и липсата на мотиви към всяка една предложена промяна.

Висш АС в своя доклад не е посочил, че е постъпило следното искане от мен от 21.11.2017 г.: С решение на Висшия адвокатски съвет сте изпратила до председателите на адвокатските съвети в страната проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата за обсъждане и вземане на решение. Видно от протокол №19/7.11.2017 г. от заседание на АС-Варна е обсъдено изпратеното от Вас писмо с проект на ЗИДЗА. Определена е и комисия, която да обобщи предложенията по ЗИДЗА в срок до 27.11.2017 г. Адвокат Юлиян Георгиев не е обявил проекта на сайта на колегията, нито е изпратен същия на имейлите на адвокатите членове на АК-Варна. Предвид неговите действия проекта НЕ Е ОБСЪЖДАН до този момент и няма как да има предложения, които да се обобщават. Предвид горното, Моля срока за изпращане на предложения да бъде удължен до 15 януари 2018 г.

От отчета на Висш АС става ясно, че членовете на органа по никакъв начин не са извършили проверка и не са се съобразили с това, че третата по големина адвокатска колегия не е имала възможност да се запознае своевременно с проекта за да могат колегите да изпратят своите предложения, а напротив се провежда среща с председатели на колегии, които умишлено са укрили изготвения проект на ЗИДЗА и в частност, адв.Юлиян Георгиев.

Не става ясна, причината поради която Висш АС работи изключително НЕПРОЗРАЧНО, БЕЗПРИНЦИПНО и НЕМОТИВИРАНО при изготвянето на проект на ЗИДЗА.

Изложеното от мен е от голямо значение, предвид предложения проект на ЗИДЗА, който сериозно увеличава правомощията на Висш АС, като за сметка на това се ограничават възможностите за пряк контрол върху дейността на този орган. Също така съществено се увеличават правомощията в дейността на адвокатските съвети.

3/ Не стана ясно с какво точно приетата декларация от Висш АС срещу кмета на гр.Варна, във връзка с проведената едномесечна подписка с искане за оставката на адв.Юлиян Георгиев заради репресиите срещу Варненските адвокати от 15.02.2017 г. до 15.03.2017 г., както и протест на 2.03.2017 г. представлява мярка за подпомагане на адвокатските съвети за професионална защита на адвокатите и за подобряване на условията за упражняване на професията. Висш АС със своята декларация, съставена изцяло извън законоустановената му компетенция в своя отчет не съобщава дали са били извършвани подобри проверки за репресии по сигнали на граждани и адвокати и до колко са били основателни предприетите публични действия на гражданите.

4/ Не са изложени никакви действия извършени от адв.Красимир Краев, като лице определено за връзка с АК-Варна, предвид изключителните проблеми в дейността на Председателя на АС-Варна и Председателя на Дисциплинарния съд при АК-Варна за цялата 2017 г.

5/ Дисциплинарната дейност. Висшият адвокатски съвет се явява орган, който е първа и последна инстанция при разглеждане на жалби срещу адвокати членове на органи на адвокатурата, с които взема решение да не образуване на дисциплинарно производство. В своята дейност през 2017 г. е разглеждал 16 жалби срещу адвокати членове на органите на адвокатурата, като почти всички са срещу членове на Адвокатска колегия Варна, по които следва да даде отчет, КОЕТО Е ПРОПУСНАТО ДА БЪДЕ СТОРЕНО. Отчетността в тази част е от голямо значение, предвид това, че произнасянето по тези жалби, с които отказва образуване на дисциплинарно производство Висш АС е първа и последна инстанция в своя акт, не излага мотивите си.

Освен това е подадена една жалба, с приложени към нея многобройни доказателства и срещу адвокат Ваня Вълкова, в качеството й на председател на Дисциплинарен съд при АК-Варна за извършени груби нарушения на ЗА и ЕК по д.д.31/2017 г. по което в последствие, ръководения от нея състав с решение от 19.09.2017 г. ми наложи наказания – порицание, глоба от 6 мин.заплати /2760 лв/, лишаване от право да упражнява адвокатска професия за срок от 15 месеца. Висш ДС с решение от 14.12.2017 г. по д.д.51/2017 г. изцяло отмени решението на ДС при АК-Варна и прекрати делото като прие, че не е налице законен повод за образуването му. Приема също, че е опорочено образуването му от Адвокатски съвет Варна, провеждането му пред Дисциплинарен съд при АК-Варна и е нарушено правото на защита на дисциплинарно обвинения адвокат. Всички документи са публикувани от мен на сайта www.bankstop.eu.

6/ В частта за конференциите на адвокатурата не е посочена причината поради която Висш АС проведе научно-практична конференция „Правни проблеми по прилагането на ГПК. Възможни разрешения”, в сградата на Народното събрание, като мястото на провеждането й и възможностите за записване бяха пазени в пълна тайна от всички адвокати в страната и граждани. Какво наложи тайното провеждане на конференция по тази изключително важна тема, свързана и с предстоящите тогава изменения в ГПК и то най-вече в частта на заповедното и изпълнителното производство, за което в качеството ми на представител на инициативен комитет проведохме на два пъти национални подписки за референдум по девет въпроса, касаещи най-вече изменения в ГПК ?

Дали е постигната целта на конференцията за извършване на промени в ГПК по един справедлив, по-лесно приложим начин и удоволетворяващ обществените очаквания, след като ОСНОВЕН ОРГАНИЗАТОР и модератор беше адв.Валя Гигова, като известен адвокат на банки и на Асоциацията на банките в страната и участник в работната група във връзка с промените в ГПК и работата в Комисията по правни въпроси  в НС ?

7/ Относно комуникационната политика.

Какви мерки предприе Висш АС с цел издигане авторитета на адвокатурата предвид публично отправените от мен критики през 2017 г. касаещи дейността на Висш АС, Висш ДС и най-вече на председателя на АС-Варна и председателя на ДС при АК-Варна чрез публикации и видеа във фейсбук на страницата Bankstop и сайта www.bankstop.eu със стотици хиляди гледания на всяко едно от тях ?

С какво Висш АС е подобрило външния образ на адвокатурата на непрозрачна организация, която не работи в интерес на обществото?

С какво Висш АС е повишила общественото доверие към адвокатурата и адвокатската професия?

II.Отчет на Висш дисциплинарен съд

1/ Не е посочена нито една причина поради която дисциплинарната практика не е достъпна свободно за всички адвокати.

2/ Не са посочени източниците, въз основа на които са направени констатации в отчета, че дисциплинарните съдилища допускат процесуални нарушения при провеждане на дисциплинарните производства. Не са посочени, кои са конкретните дисциплинарни състави и какви са техните процесуални нарушения. Не са посочени в какво се изразяват затрудненията при субсидиарното прилагане на НПК в дисциплинарното производство. Видно от информацията в отчета през цялата 2017 г. не е имало никакви дисциплинарни дела в колегиите Видин, Габрово, Пазарджик, Перник, Разград, Сливен, Силистра, Кърджали, Кюстендил, Търговище, ЕДНО дело е имало в колегиите Ямбол, Шумен, Търговище, Смолян, ДВЕ дела е имало в колегиите Пловдив, Плевен, Ловеч, Враца, ТРИ дела е имало в Стара Загора, ЧЕТИРИ дела е имало в Хасково, Русе, Монтана, Велико Търново, ПЕТ дела е имало в Добрич, СЕДЕМ в Благоевград, ДЕВЕТ в Бургас, ЧЕТИРДЕСЕТ И ДВЕ дела във Варна и ТРИСТА И ЧЕТИРНАДЕСЕТ в София. Очевидно е, че реална дисциплинарна дейност в страната е била провеждана единствено и само в Софийската и Варненската колегии и не е ясно защо не са посочени в конкретика проблемите!

3/ Не е посочено до колко провеждането на семинара през 30 юни 2017 г. „Процесуални нарушения при провеждане на дисциплинарното производство по ЗА” е довело до прекратяване на процесуалните нарушения при провеждане на дисциплинарните производства в ДС при АК-Варна, предвид това, че това е единствения дисциплинарен съд, който е осъществявал реална дисциплинарна дейност от присъстващите и е безспорен лидер в цялата страна.

4/ Какво решение е взето на проведения семинар на 30 юни 2017 г. от работната група в състав от Милка Кърпачева, Снежана Енчева, Димчо Тодоров, Даниел Маринов и Нина Седефова, какво е неговото съдържание и каква е причината поради която не е публично достъпно за всеки един адвокат ?

Каква е причината да не бъдат публични подробните методически указания за образуване, администриране и решаване на дисциплинарни дела изготвени от предшестващия състав на Висш ДС ?

5/ В отчета не се посочват какви са били затрудненията в работата на ДС при АК-Варна, които са обсъждани на семинара на 1 декември 2017 г. на тема „Субсидиарното приложение на НПК в дисциплинарното производство”. Считам, че затрудненията при работата на дисциплинарен съд при АК-Варна, който се откроява в своята дейност следва да бъдат представени в отчета, както и мерките, които са предприети за разрешаване на създадените проблеми и трудности.

6/ Не са посочени никъде в какво са се изразявали организационните въпроси, по които единодушно са били взети решения на работна среща на 19.06.2017 г. на членовете на Висш ДС. Какви проблеми в работата е имал съда също не става ясно. Защо взетите решения на 19.06.2017 г. НЕ СА ПУБЛИЧНИ ?

7/ Няма никаква информация относно причините поради които г-жа Гърневска не прие отправените ми публично искания за случайно и безпристрастно разпределение на дисциплинарните дела по състави и продължи да ги разпределя по неясни критерии.

8/ Няма никаква информация относно причините поради които дисциплинарните състави при Висш ДС не допускаха публично гледане на дисциплинарните дела срещу мен, като забраняваха достъпа до залата на граждани, адвокати и на граждански организации, въпреки изричното ми съгласие, настояване и позоваване на националното ни законодателство и на чл.6 от ЕКПЧ.

9/ Няма никаква информация защо се не извършваше законен звукозапис на дисциплинарните дела, въпреки изричните им искания.

10/ Няма никаква КОНКРЕТНА информация относно дисциплинарните дела разглеждани от Висш ДС през 2017 г..

Горната информация считам, че в голяма част, касае осъществявана дисциплинарна дейност срещу адвокат Светлозар Николов, която се изразяваше в следното:

А/над 20 дисциплинарни преписки, които многократно са прекратявани и връщани от различни състави на ДС при АК-Варна за нарушени права на защита на адвоката;

Б/ 15 дисциплинарни дела, голяма част от които многократно прекратявани. От всички тях следните дела са окончателни и са влезли в сила:

Уважаеми членове на Висш АС,

Закона за адвокатурата определя участниците в общото събрание и никъде няма императивна разпоредба определяща събранието, като закрито за присъствие на адвокати, които не са избрани за делегати, граждани, представители на граждански организации, медии.

На Общото събрание на адвокатите от страната през февруари 2017 г. не бях допуснат да ПРИСЪСТВАМ от председателя на Висш адвокатски съвет, г-жа Ралица Негенцова и секретаря на Висш АС, г-н Валентин Бенатов. С недопускането ми считам, че беше изразено неуважение към мен и ми бяха нарушени правата, поради което си позволих да изразя критика на собствената си страница във фейсбук. В резултат на това, настоящ член на Висш адвокатски съвет, г-жа Албена Пискова, заедно със свой колега от АК-Пловдив, г-н Станислав Станев, подадоха жалба срещу мен в АК-Варна, за което ми бе повдигнато обвинение и към момента ми е наложено дисциплинарно наказание с решение от 9.01.2018 г. по д.д.№40/2017 г. на ДС при АК-Варна – порицание, глоба в размер от 2040 лв и лишаване от право да упражнява адвокатска професия за срок от 12 месеца. На основание подадени жалба е образувано д.д.№1/2018 г. при Висш дисциплинарен съд, насрочено за 2.03.2018 г.

 

Предвид горното отправям към Вас искане за присъствието ми на Общото събрание на адвокатите от страната на 24.02.2018 г. в гр.София, хотел Балкан.

21.02.2018 г.

С уважение:
Адвокат Светлозар Николов

Вашият коментар