За предприемачи – първоначална консултация

1. Първоначалната консултация
2. Определяна на дата и час за консултацията
3. Заплащане на консултацията
4. Такса за първоначална консултация за търговски дружества и обвързани с тях физически лица в зависимост от общата кредитна задлъжнялост
5. Изпращане копия на документите
6. Необходими копия на документи за консултацията

Процедурата за сключване на договор за правна защита се състои от пръвоначална консултация и евентуална втора консултация, приемане на отправеното предложение за възнаграждение на кантората, сключване на договор и плащане на първоначалната сума.
След подписването на договора и заплащане на първоначално договорената сума, кантората стартира подробен анализ на състоянието на длъжника и започва реална защита.

1. Първоначалната консултация

За да бъдат предложени варианти за защита на интересите Ви, трябва да бъде извършена първоначална консултация.
1.Извършва се пълен анализ на задлъжнялостта Ви, която включва всички обвързани с договорите задължения и поръчителства в качеството Ви на физическо лице, на семейството Ви, близки, роднини, търговски дружества към банки, лизингови дружества, финансови институции, физически лица, както и евентуалните Ви вземания и текущи доходи.
2.Получавате отговор на всичките си въпроси относно правата, които имате и възможностите за защита. Предлагат Ви се варианти за защита, съобразно поставените от Вас цели и се разясняват методите на действие на кантората.
3.Прави се предложение от кантората, което съдържа – размер на възнаграждението на консултантската кантора, продължителността на защитата, целите и начина на плащане. Възнаграждението се определя в зависимост от общия размер на остатъчната стойност на задълженията, стойността на недвижимото и движимото имущество и действията, които трябва да бъдат предприети от кантората и продължителността на обслужването.
Възнаграждението е общо възнаграждение, допълнително възнаграждение и резултатно възнаграждение.
Общо възнаграждение е сбора от първоначално заплащане при подписване на договора и последващо заплащане. Последващото заплащане е разделено на месечно, което се формира на базата на остатъчната сума разпределени по месеци до неговото пълно погасяване.
Допълнително възнаграждение е при възлагане на допълнителни ангажименти, които не са отразени в подписания договор.
Резултатно възнаграждение е при постигане на определен в договора успех.

2. Определяна на дата и час за консултацията

След получаване на документите по имейла или на адреса, ще Ви изпратим размера на сумата и банковата сметка, по която следва да бъде преведена. След получаването на сумата, ще се свържем с Вас за определяне на удобна дата, час и място за провеждане на консултацията. За постигане на максимална бързина и удобство на клиентите, консултацията може да бъде извършена и по Скайп.
Във връзка с голямата натовареност на кантората и политиката ни за оптимална организираност сме определили следните правила:
При уговорен час за консултация и неявяване на клиента, платената такса не се връща.
При уговорен час за консултация и закъснение в рамките над 15 минути без през това време да има обаждане от клиента, консултация не се провежда и не се дължи връщане на платената такса.

3.  Заплащане на консултацията

Консултацията може да бъде извършвана само на точно определана дата и час след заплащането й.
Таксата за първоначалната консултация се заплаща в брой или по банков път по сметка:
………………

4.  Такса за първоначална консултация за търговски дружества и обвързани с тях физически лица в зависимост от общата кредитна задлъжнялост:

При общ размер на задлъжнялостта до 200 000 лв – 150 лв;
При общ размер на задлъжнялостта до 500 000 лв – 200 лв;
При общ размер на задлъжнялостта до 1 000 000 лв – 350 лв;
При общ размер на задлъжнялостта до 2 000 000 лв – 400 лв;
При общ размер на задлъжнялостта до 3 000 000 лв – 450 лв;
При общ размер на задлъжнялостта до 4 000 000 лв – 500 лв;
При общ размер на задлъжнялост до 10 000 000 лв – 600 лв;
При общ размер на задлъжнялост над 10 000 000 лв – 800 лв;
При общ размер на задлъжнялост над 20 000 000 лв – 2000 лв;
При общ размер на задлъжнялост над 30 000 000 лв – 3000 лв;
При общ размер на задлъжнялост над 40 000 000 лв – 4000 лв;
При общ размер на задлъжнялост над 50 000 000 лв – 5000 лв;
При общ размер на задлъжнялост над 60 000 000 лв – 7000 лв;

Общият размер на задлъжнялостта се изчислява, като се сумират всички остатъчни задължения по договорите, като се вземе предвид и броят им.

Консултацията е устна с продължителност от 30 минути до 180 минути в зависимост от сложността и броя на договорите.

Втората консултация е само при необходимост от страна на клиента за получаване на допълнителна информация. Продължителността е до час и половина, като дължимата такса е наполовина от първоначалната.

5. Изпращане копия на доkументите

За Ваше удобство можете да изпратите сканирани документите на имейла ни или да изпратите копия на следния адрес:
Гр.Варна 9004, ул.Ангел Кънчев 19, ет.2, ап.1, office@bankstop.eu
Изпращането на документите има за цел да можем да предоставим професионална и своевременна защита на клиенти от цялата страна, спестяване на Вашето време и средства и спокойно анализиране от нанша страна.

6.  Необходими копия на документи за консултацията:

Договори за кредит
Писма до банката от Ваше име
Анекси към договорите за кредит
Договорни ипотека
Копия на изпълнителни дела /при евентуални заведени изпълнителни производства срещу някои от кредитополучателите/