Защита на длъжника предприемач

Защита на длъжника-предприемач

След подписване на консултантски договор, се предприемат действия по защита правата, бизнеса и имуществото на длъжника-предприемач.

Защитата включва:
Защитата на длъжника–предприемач е съдебна, имуществена, финансова, консултантска, психологическа и физическа.

Съдебна защита – осъществяване на всички необходими съдебни действия с цел защита на интересите на длъжника – предприемач при заведени съдебни дела срещу него.

Имуществена защита – осъществяване на всички правни и фактически действия по опазване собствеността и ползването на движимото и недвижимото му имущество.

Финансова защита – осъществяване на необходимите действия за защита на всички текущи постъпления от кредиторите, консултации за правилното разходване на всички налични парични средства за излизане от дълг. Изготвяне на пълен анализ на активите и пасивите, паричен поток, финансово планиране и др.

Бизнес консултиране – анализ на целия бизнес и оценка на неговата устойчивост с цел вземане на решение за закриване или преструктуриране на бизнес дейността.

Психологическа защита – длъжникът–предприемач е в състояние на изключителен стрес и ние предоставяме необходимите психологически консултации, при които се подобрява състоянието му за да може да осъществява пълноценно задълженията си.

Физическа защита – върху длъжника много често се осъществява и физически натиск от кредиторите, чрез наемане на специализирани фирми за събиране на задължения, поради което се налага включването му към програмата ни за физическа защита на предприемача и семейството му.

Прочети повече:

1. Стъпки на действие
2. Преструктуриране на заемите
3. Примерна процедура за преструктуриране на заемите
4. Най –често задавани въпроси

Подробно:

1. Стъпки на действие

1. Първоначална консултация
Консултантска кантора „Светлозар Николов” изисква от всеки клиент провеждането на първоначална консултация, която е лична и с продължителност до 1ч и 30 мин.

2. Определяна на възнаграждението на кантората
Възнаграждението се определя в края на първоначалната консултация или до два дни след нея, в зависимост от общия размер на остатъчната стойност на задълженията, действията, които трябва да бъдат предприети от кантората и продължителността на обслужването.
Възнаграждението, като цяло е общо възнаграждение, допълнително възнаграждение и резултатно възнаграждение.
Общото възнаграждение е сбора от първоначално заплащане при подписване на договора и последващо заплащане. Последващото заплащане е разделено на месечно, което се формира на базата на остатъчната сума разпределена по месеци до неговото пълно погасяване.
Допълнително възнаграждение е при възлагане на допълнителни ангажименти, които не са отразени в подписания договор.
Резултатно възнаграждение е при постигане на определен в договора успех.

3. Подписване на консулантски договор, пълномощни и заплащане на договорената сума.
Подписването на консултантски договор и пълномощни и заплащането на договорената сума е абсолютно задължително преди започването на каквато и да било работа. В този договор се уговаря обема от работа, която трябва да бъде извършена и дължимата сума от клиента. Последната част от договора са пълномощните, с които ще ви представляваме пред кредиторите/банките/ и другите институции.

4. Задълбочен правен анализ
Извършване на задълбочен правен и икономически анализ, с който се препоръчват действията, които трябва да бъдат предприети. Възможните действия са следните, като не е задължително да бъдат разделени, а е възможна различна комбинация в зависимост от избраната стратегия: преструктуриране на заемите, спиране на плащанията, завеждане на съдебни дела срещу кредиторите/банки, лизинги и др./.

2. Преструктуриране на заемите

Какво е преструктуриране на заем?

Преструктуриране на заема е процес, който дава възможост да бъдат променени условията по договора за кредит, които да бъдат съобразени с реалните възможности на длъжника така, че да не изпадне в невъзможност от погасяване на задължението и обявяването му в предсрочна изискуемост от кредитора.
Кредиторът/банка/ има интерес от продължаване на плащанията на длъжника, а няма интерес от разпродажба на ипотекирания недвижим имот, поради липсата на достатъчно търсене на недвижими имоти на пазара и ниската им продажна цена.
При добронамереност от страна на кредитора/банката/ и на длъжника, чрез този процес се постига справедливо преструктуриране на кредита, чрез промяна на лихвените проценти, вноската, срока на договора и др.

С какво може да ми помогне преструктурирането на заема?
Преструктурираният заем защитава рейтинга на кредитора/банката/ и помага на длъжника да намали плащанията си, съобразно възможностите си без да се изисква рефинансиране на кредита, доплащане на допълнителни средства или добавяне на допълнителни клаузи в договора, които са във вреда на длъжника.

Защо да не преструктурирам заема си сам?
След като анализирате собственото си положение и виждате, че е необходимо да се преструктурира заема поради бъдеща невъзможност за заплащане на вноските си, вие можете да отидете самостоятелно при вашия кредитор и да го поискате. Кредиторът има интерес да бъде постигнато колкото се може по-голямо заплащане на цената на вашия кредит и договарянето на условия, без професионална помощ, които са изгодни за вас е почти невъзможно. Законодателството на България не предвижда възможност за защита на длъжника при недобросъвестно поведение на кредитора и това дава на кредиторите/банки/ много по-силна позиция на свободния пазар.

Защо да не използвам известни кредитни консултанти и банкови адвокати?
Повечето известни банкови адвокати и кредитни консултанти работят основно за банките в страната и техните основни приходи се заплащат от банките. В тази ситуация въпреки, че има много добри специалисти, поради своята зависимост, те не могат да защитят интереса на длъжника. Консултантска кантора „Светлозар Николов” не работи за банките и големите инвеститори. Ръководителят на кантората г-н Светлозар Николов е доказал категоричната си лична позиция в защита правата на длъжника.

3. Примерна процедура за преструктуриране на заемите

1. На базата на направения задълбочен анализ, се изготвя писмено предложение от Консултантската кантора

Писменото предложение е правен документ, който се изпраща до кредитора с цел стартиране на преговори за престуктуриране на заема.

2. Подготовка на предложението за преструктуриране на заема

Нашите специалисти проучват финансовото състояние. Свързват се и с кредитора /банката/ и изискват цялата необходима информация.

3. Анализ на силните и слаби страни на документацията при евентуален съдебен процес

Всяко дело изисква изготвянето на детайлен доклад, който да отразява всички потенциални проблеми и силни страни, за да бъде защитен интереса на клиента по най-добрия начин.

4. Предсъдебен анализ

Екипът ни от професионалисти правят анализ на всеки получен документ от кредитора /банката/ за потенциални правни и пропуски в документацията.

5. Одобрение преди всяко едно действие

Екипът преглежда всеки един документ преди неговото изпращане до кредитора. Прави се предварителна подготовка на клиента преди всеки разговор с кредитора, като се дават съответните препоръки.

6.Изпращане на предложението до кредитора

След анализ на всички документи, осъществена комуникация с клиента и кредитора и изготвяне на предложението се стига до неговото изпращане

7. Анализ на предложението за преструктуриране от кредитора /банката/

Кредиторът анализира предложението и при желание обикновенно се свърза с кантората и с длъжника за допълнителна информация. По време на този период, нашите специалисти постоянно поддържат връзка с длъжника и кредитора.

8. Преговори с кредитора

Кредиторът може да поиска среща с кантората и длъжника, като преди всяка среща се провежда необходимото обучение на длъжника, с цел защита на неговите интереси. Нашият екип в присъствието на длъжника преговаря с кредитора. Преговорите се водят около размера на доходите, лихвения процент, общата сума на дълга, погасителния план и др.

9. Получаване на предложение за преструктуриране на заема

След успешни преговори, клиента на Консултантската кантора „Светлозар Николов” получава предложение за преструктуриране на заема, което изпълнява изискванията ни. Нашият екип анализира предложението, за да се убеди, че е постигнат необходимия резултат.

10. Обяснение на предложеното преструктуриране от кредитора /банката/

Нашите специалисти обясняват на клиента предложението на кредитора за преструктуриране на заема. Ние ще ви съветваме, като съобразим всички възможни варианти. Екипът ни ще подпомага и съветва клиента докато той сам вземе своето решение.

11. Одобряване или отхвърляне на предложението за преструктуриране на заема

При одобряване на предложението на кредитора /банката/, клиентът сключва допълнително споразумение.
При неодобряване на предложението, то се отхвърля и преговорите се продължават от начало до постигане на необходимото преструктуриране.

4. Често задавани въпроси

Как да разбера дали се нуждая от защита на длъжника – предприемач?

Когато човек е изпаднал в невъзможност да погасява текущите си задължения, всеки един от кредиторите му предприема действия, с цел удоволетворяване на вземанията си. При големи компании /банки, лизингови дружества, финансови компании, лихвари/ тези действия са изключително масирани и професионално организирани, с цел осъществяване на изненадваща атака върху личното и на семейноот му имущество. При липса на защита се стига до разпродабжа на цялото Ви имущество на безценица, така че голяма част от дълга остава непогасен. В такава ситуация, длъжника няма личен опит за да извърши собствената си защита. Нашия екип е специално обучен за осъществяване на продължителна защита правата и интересите на длъжника, която включва необходимите съдебни, правни, консултантски и фактически действия, с цел пълното му възстановяване и излизане от дълг.

Защо да не се защитавам сам, а трябва да плащам на кантора да ме защитава?

Големите компании /банки, лизингови дружества, финансови дружества/ имат цели специализирани отдели, които се занимават с лоши кредити. Въпреки това, те много често прибягват към услугите на фирми за събиране на вземания. При тази ситуация срещу длъжника се изправя една професионална армия, с огромен финансов и човешки ресурс, която е обучена да събира вземания. Когато длъжника е сам, той не може да се пребори и да защити интереса си по най-добрия начин и в резултат губи изключително много. За да се справи, той се нуждае от професионален екип, който има пълно познание на законодателството в сферата на защита на длъжника и има необходимия опит, който да застане на негова страна.

Защо да не използвам известни банкови адвокати?

Повечето известни банкови адвокати работят основно за банките в страната и техните основни приходи се заплащат от банките. В нашата страна е много по-лесно да работиш за банките, поради законодателство, което е в интерес на банкерите, а независимите специалисти, които могат да застанат от страната на длъжника са изключително малко.

Защо сте избрали да защитавате само длъжниците, а не и взискателите?

В България банковото законодателство е така направено, че банка може само въз основа на един лист хартия, на който е написала сумата, която й дължи длъжника, да получи от съда изпълнителен лист и да поиска от съдебния изпълнител разпродажба на имуществото му. С това право, което лишава ответната старана от правото да се защити, правата на длъжниците са изключително много нарушавани от банки, лизингови компании, частни съдебни изпълнители и това ни мотивира да заемем страната на слабия. Ние не се се стремим длъжниците да не плащат своите задължения, а да ги защитаваме от злонамерени действия на взискатели, които целят ограбването им.

Защо трябва да използвам Консултантска кантора ”Светлозар Николов” за разрешаване на проблемите ми с дълга?

Ние сме професионален екип от юристи, финансисти, бизнес консултанти посветени на идеята за подпомагане на хората да се справят с дълга и да живеят свободен живот без да влизат повече в дългове.

Правната проблематика във връзка с дълга е изключително специфична и професионалната защита изисква дълбоко познаване на различни сфери, с което повечето адвокатски кантори и кредитни специалисти не са запознати.
Кредитните консултанти нямат необходимия опит и квалификация за да се справят със защита на интересите ви от всички кредитори. Да не забравяме, че това са същите хора, които бяха част от унищожителния за страната процес на масово отпускане на неизгодни кредити.

Каква е вашата мисия?

Нашия екип работи няколко години в областта на защита на длъжника и е изключително страстен и отдаден на работата си. Нашата мисия е да помогнем да бъде спасен дома ви, да бъде спасен бизнеса ви, да бъде защитено по-най добрия начин имуществото ви, да бъдете освободени от всякакви задължения и да заживеете живот без никакъв дълг.

Вашата кантора работи ли за банки, електроразпределителни дружества, лизингови компании, финансови институции?

Консултантска кантора „Светлозар Николов” не работи за банките и големите инвеститори. Ръководителя на кантората г-н Светлозар Николов е доказал категоричната си лична позиция в защита правата на длъжника, чрез водене на ключови национални и международни дела срещу картела в банковата система, участието в телевизионни и радио предавания, интервюта по вестници, публични мероприятия – подписки, събрания и митинги в качеството му на национален лидер защитаващ интересите на малкия и средния бизнес.

Ние работим за вас!