Публикувано на 19.03.2017 / 22:18

„Другарски съд” с цел отнемане адвокатските права на адв. Светлозар Николов (видео и документация)

На 1 септември 2016 г. приключи подписката за подкрепа на искането на адвокат Светлозар Николов за произвеждане на Референдум за освобождение на България от финансово робство и управление чрез пряка демокрация по следните девет въпроса:

1.Да се забрани ли на банките да променят едностранно лихвите и условията на договорите за всички видове кредити за физически и юридически лица?
https://www.youtube.com/watch?v=QvZ5_R-ANeo

2.Да се отмени ли чл.417 и чл.418 ГПК, който задължава районния съд да постановява незабавно изпълнение?
https://www.youtube.com/watch?v=NNfjP4O-AKc
https://www.youtube.com/watch?v=UDpHNa98LhA

3.Да бъде ли освободено физическото лице от всичките си финансови задължения в срок до една година от обявяването на несъстоятелността си пред съда на основание Регламент (ЕО) №1346/2000?
https://www.youtube.com/watch?v=gRTwXiddIhI

4.Да се отмени ли частното съдебно изпълнение?
https://www.youtube.com/watch?v=8zSquzZPOJg

5.Всички актове и действия на съдебния изпълнител да подлежат ли на обжалване от страните пред окръжен и апелативен съд и да се разглеждат в открито съдебно заседание?
https://www.youtube.com/watch?v=OywnBgjyl1g

6.Да бъде ли задължен съдебният изпълнител при определяне на началната цена за всяка първа публична продан на недвижим имот да назначава независим оценител за определяне на пазарната му стойност?
https://www.youtube.com/watch?v=USOj8gS7fJI

7.Да бъде ли създаден финансов омбудсман, финансиран от държавния бюджет, пряко избиран от гражданите за срок от четири години, който безплатно да разглежда жалби и спорове между банки и потребители?
https://www.youtube.com/watch?v=FIHudWwcWQs

8.Да имат ли право всички потърпевши лица и организации да завеждат колективни искове, без да им се налагат ограничения от държавата или съда?
https://www.youtube.com/watch?v=PncwXNoltMo

9.Да се провежда ли национален референдум по всички въпроси от компетентността на Народното събрание, поискан от инициативен комитет с подписка от 100 000 подписа, събирани в продължение на не повече от една година?
https://www.youtube.com/watch?v=ssiL045e5Gk

Поради това, че инициативния комитет не успя да събере законоустановения минимум от 200 000 валидни подписа за внасяне в Народното събрание, се взе решение за повторно провеждане на подписката след шест месеца.
https://youtu.be/bQ9VQxCAxaI

На 20 септември 2016 след приключването и обявяване на новата дата 15 март 2017 за подписка за Референдум БанкСтоп срещу адвокат Светлозар Николов се организира и подготвя от лихварско-кредитния политически режим огромен натиск за да бъде спряна тази жизненоважна кауза. Този режим си служи с всички възможни средства, като един от тях е чрез клеветническа кампания.
https://youtu.be/aAeadXlW7JE

На 21 септември 2017 г. във вестник „Шоу”, Сряда, 21 – 27.IХ.2016 г., бр.38(874), година ХVII излезе клеветнически материал срещу адвокат Светлозар Николов подписан по следния начин „разследване на Еми Мариянска и Орлин Филиповски”. В последствие материала е публикуван в сайта www.blitz.bg
http://www.blitz.bg/article/46056

Позицията на адвокат Светлозар Николов във връзка с клеветническата кампания в 2 бр. на вестник Шоу

На 22 септември 2017 г. в предаването „Часът на Милен Цветков”, епизод 9, Нова телевизия се излъчи клеветническо предаване срещу Адвокат Светлозар Николов ”Завлича ли адвокат клиентите си с обещанието, че ще бори банките? ”
http://play.novatv.bg/programi/chasut-na-milen-tsvetkov/770633

Позицията на адвокат Светлозар Николов във връзка с клеветническото предаване „Часът на Милен Цветков”, епизод 9, Нова телевизия.

На 28 септември 2017 г. във вестник „Шоу”, Сряда, 28.IX – 4.Х.2016 г., бр.39(875), година ХVII излезе втория клеветнически материал срещу адвокат Светлозар Николов подписан от Еми Мариянска. В последствие материала е публикуван в сайта www.blitz.bg
http://www.blitz.bg/article/46057
На 3.10.2016 г. Надка Монова подава жалба срещу адвокат Светлозар Николов в Адвокатска колегия – Варна.

Прилагам:

На 13.10.2016 г. адвокат Светлозар Николов подава във ВАК обяснение по жалбата

Адв.Юлиян Георгиев при наличие на основание за отвод, по неясни критерии и без надлежно издаден писмен акт определя за докладчик адв.Мадлен Славова.

През 2015 г. от името на В. П. адв.Светлозар Николов е упълномощен да заведе искове на основание чл. 49 вр. чл.45 от ЗЗД и чл. 86 от ЗЗД срещу МБАЛ Света Марина, за да бъде осъдена болницата да заплати сума в размер на 110 000 лева, за причинените вреди от неимуществен характер, като израз на претърпените от смъртта на сина й К. Х. С.,починал на 26.01.2015г. Като адвокат на МБАЛ Света Марина се явява адв.Юлиян Георгиев.
Въпреки наличието на текущо дело, в което адв.Юлиян Георгиев представлява насрещна страна на адв.Светлозар Николов, същият не се отвежда при определянето и възлагането на докладчик, който да извърши проверката за наличие на основание за образуване на дисциплинарно производство.

Решението по гр. д.2205/2015 г. на ВОС излиза на 7.11.2016 г.
https://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=HIM4oB%2BzE%2BE%3D

Груба и незаконосъобразна намеса на председателя на Варненския адвокатски съвет в проверката
На 7.11.2016 г. адв.

Юлиян Георгиев, председател на Варненски адвокатски съвет изпраща молба до Банка Пиреос България АД.

 

 

На 7.11.2016 г. адв. Юлиян Георгиев, председател на Варненски адвокатски съвет изпраща молба до ЧСИ Станимира Николова.

Писмо до ЧСИ С.Николова от Ю.Георгиев

 

Извършени нарушения от адв. Юлиян Георгиев, в качеството си на председател на Варненски адвокатски съвет:
1/председателя на АС – Варна, изисква представянето на документи от Банка Пиреос България АД и от ЧСИ Станимира Николова. Съгласно чл.137, ал.2 ЗА проверката се извършва от докладчика. Правомощията на председателя на АС са изрично изброени и съгласно чл.92 ЗА председателя представлява адвокатската колегия; организира и ръководи цялостната дейност на адвокатския съвет; свиква и председателства заседанията на адвокатския съвет.
Видно от приложените към д.д.60/2016 г. молби, същите представляват доказателство, за това че именно председателят на АС-Варна извършва проверката срещу адв.Светлозар Николов което е недопустимо и представлява грубо процесуално нарушение на ЗА, както и основание за дисциплинарна отговорност на адв.Юлиян Георгиев.

2/От съдържанието на писмото до ЧСИ С. Николова е видно, че същото е с изх.№7718/07.11.2016 г., тоест писмото е изпратено по време на проверката извършвана от докладчика адв. Мадлен Славова. В писмото председателя на АС-Варна твърди невярна информация, с което злепоставя името на адв.Светлозар Николов, а именно: „по жалбата е образувано дисциплинарно производство с оглед установяване дали адвокат Светлозар А. Николов е извършил нарушение на ЗА и ЕК.”
Изрично в чл.136, ал.1 от ЗА е посочено „дисциплинарно производство се образува с решение на адвокатския съвет или на Висшия адвокатски съвет при писмено съобщение …., в които се съдържат достатъчно данни за извършено дисциплинарно нарушение.” В писмото си до ЧСИ С.Николова и Банка Пиреос, адв.Юлиян Георгиев твърди, че „е образувано дисциплинарно производство”, което към него момент не е било образувано, а е била извършвана проверка.

3/ Незаконосъобразно е по време на проверката да се изискват документи от трети лица – банка и ЧСИ. Жалбата е подадена от лице, което има определени твърдения, които се подкрепят с приложени доказателства. Адвоката срещу когото е подадена жалбата има право да даде обяснение, като приложи доказателства. Процедурата по която се извършва проверката е ясно определена в ЗА и изискване на документи и информация от трети лица по инициатива на председателя и/или проверяващия докладчик е незаконосъобразно. Докладчикът е този, който следва да извърши проверка съгласно изложеното в жалбата и приложените доказателства към нея и направеното обяснение с приложените доказателства към него. В това специфично дисциплинарно производство, не участват никакви трети лица, а докладчикът няма правомощия да изисква документи от трети лица. Поради което участието на Банка Пиреос България АД чрез изразяване на становище и предоставяне на частично избрана от нея информация в етапа на проверката е недопустимо и незаконосъобразно.

4/ Чрез изпратените две писма председателя на АС грубо е нарушил правата на адвокат Светлозар Николов по време на етапа проверка за наличие на основание за образуване на дисциплинарно производство. По този начин той си е позволил да участва в проверката, като разширява начина на протичането й, чрез провеждане на разследване. На основание чл.136, ал.1 ЗА „Дисциплинарно производство се образува с решение на адвокатския съвет или на Висшия адвокатски съвет при писмено съобщение от държавни органи, юридически или физически лица, както и авторски публикации в медиите, в които се съдържат достатъчно данни за извършено дисциплинарно нарушение.” Императивно е определено, че в съответното писмено съобщение, следва да се съдържат достатъчно данни за извършено дисциплинарно нарушение. Недопустимо е в това производство да се включват трети лица, като представят информация и доказателства в една или друга посока след като подателя на съобщението не е я включил.

5/ Чрез изпратените писма председателя на АС грубо е иззел неприсъщи за поста му функции и със своята предубеденост нарушил ЗА, като не се е съобразил с най-важния принцип при осъществяване на адвокатската дейност, а именно НЕЗАВИСИМОСТТА на адвоката и презумпцията за невиновност по чл.16 от НПК. Очевидно е, че съгласно дейността на адв.Светлозар Николов, същия има сериозни противоречиви интереси с Банка Пиреос България АД, както и с ЧСИ С.Николова. Начина по който се провеждане дисциплинарното производство следва да гарантира правата на адвоката и неговата независимост, за да не може да се използва, като средство за оказване на натиск. Очевидно, е че с тези писма и незаконосъобразното включване лично на председателя на АС грубо се погазват правата на адв.Светлозар Николов и се оказва огромен натиск върху неговата независимост.

6/ Чрез изпратените писма от председателя на АС се уронва авторитета на адв.Светлозар Николов пред трети лица. Самото провеждане на дисциплинарно производство няма за цел уронване името, авторитета на адвоката и поставянето му в зависимост, а напротив следва да се осъществява в съответствие с правилата на чл.11, 15 и 18 от НПК. Когато лично председателя на АС уведомява страните, с които адв.Светлозар Николов е в противоположни интереси, че срещу него има образувано дисциплинарно производство, определено не осъществява справедливи действия, а напротив действия, които показват, че дисциплинарното производство вече се осъществява с цели, които да донесат вреда на адвоката.

Груби закононарушения извършени от адв. Мадлен Славова, в качеството си на докладчик по извършваната от нея проверка за наличие на основание за образуване на дисциплинарно производство срещу адв. Светлозар Николов.

На 7.11.2016 г. адв. Мадлен Славова незаконосъобразно е допуснала намесата на председателя на АС в проверката, като е приела от него две писма ведно с представените доказателства от Банка Пиреос България и ЧСИ С. Николова и представените документи са повлияли във формиране на обвинителната й теза.
– председателя на АС – Варна, изисква представянето на документи от Банка Пиреос България АД и от ЧСИ Станимира Николова. Съгласно чл.137, ал.2 ЗА проверката се извършва от докладчика. Правомощията на председателя на АС са изрично изброени и съгласно чл.92 ЗА председателя представлява адвокатската колегия; организира и ръководи цялостната дейност на адвокатския съвет; свиква и председателства заседанията на адвокатския съвет.

Видно от приложените молби, същите представляват доказателство, че именно председателя на АС-Варна е допуснат от докладчика адв. Мадлен Славова да извърши груба намеса в стартирала проверка срещу адв.Светлозар Николов, което е недопустимо и представлява грубо процесуално нарушение.

Процедурата по която се извършва проверката е ясно определена в ЗА и изискване на документи и информация от трети лица по инициатива на председателя и представянето към извършваната проверка от докладчика е незаконосъобразно. Докладчика следва да извърши проверка съгласно изложеното в жалбата и приложените доказателства към нея и направеното възражение с приложените доказателства към него. В това специфично дисциплинарно производство, не участва председателя на АС, нито подателя на съобщението, нито други трети лица.

На 29 октомври 2016 г. адв.Мадлен Славова се включва в създадена от жалбоподателката Надка Монова фейсбук група „Светлозар Николов СТОП”.

Прилагам:


 

Създадена е открита фейсбук група „Светлозар Николов Стоп” от Надка Монова на 19 септември 2016 г, като същата единствен администратор. Като цел на групата е написано „за борба срещу недобросъвестният адвокат Светлозар Николов моля който е бил измамен да се присъедини към групата за подаване на колективна жалба”.
Видно от съдържанието в групата, същата е пълна с клевети и лъжи срещу адв.Светлозар Николов, като в нея не членува нито един негов бивш или настоящ довереник.
За да стане някой член на тази група, трябва да поиска да бъде добавен за член на групата. Защо адв. Мадлен Славова, след като е докладчик по проверка срещу адв.Светлозар Николов е поискала да бъде член на група, която очевидно има за цел да клевети името му и да разрушава доверието в него?
Със самото си участие в тази група адв. Мадлен Славова, показва и демонстрира своята пристрастност. Още на етап проверка адв.Мадлен Славова не се е срещнала с адв.Светлозар Николов, не е поискала допълнителна информация и е докладвала неверни твърдения и обстоятелства пред адвокатския съвет без по никакъв начин да изложила неговите възражения.

Също така с подготвеното обвинение се вижда, че адв. Мадлен Славова има вътрешно убеждение в неговата вина, без обективно и безпристрастно да поддържа обвинението срещу него.

Дисциплинарното производство трябва да се провежда справедливо, като се зачитат правата, достойнството и независимостта на адвоката. С членуването си в тази група адв. Мадлен Славова демонстрира своята пристрастност срещу своя колега и показва, че е в контакт с жалбоподателката, която очевидно е разпространила неверни данни за адвоката, която публично е обявила, че „адвокат Светлозар Николов я измамил”, с което го е набедила в извършване на престъпление.

Предвид същността на адвокатската професия и нейната роля в обществото, правото на писмено съобщение с данни за извършено дисциплинарно нарушение от адвокат може да бъде използвано, като средство за оказване на натиск върху него и нарушаване на неговата независимост. Именно поради това ролята на подателя на сигнала /заинтересуваното лице/ е сведена до минимум.

2. Видно от съдържанието на чл.136, ал.1 ЗА е определен обема и начина на извършване на проверката, а именно ”дисциплинарно производство се образува с решение на АС при писмено съобщение от държавни органи, юридически или физически лица, както и от авторски публикации в медиите, в които се съдържат данни за извършено дисциплинарно нарушение”. Така законодателно е уредено, че обема и рамките на извършваната проверка се ограничава до съдържанието в писменото съобщение. Съдържание на писменото съобщение е информацията съдържаща се в съобщението и доказателствата, които са приложени. Именно върху тези данни и съдържанието на обяснението на адвоката, адвокатския съвет на основа на доклад за резултата от докладчика взема своето решение за образуване или не на дисциплинарно производство.

Подателят на писменото съобщение не участва по никакъв начин в този етап на проверката, освен чрез писмено предоставените данни и доказателства с писменото си съобщение. Видно от уредбата в закона ролята на председателя на АС е да назначи докладчик, който да извърши проверката. Ролята на докладчика да извърши проверката върху данните съдържащите се в писменото съобщение, в съответствие с предоставените данни от адвоката в своя защита. Никъде законодателно не е уредено задължение на АС или на определения докладчик да се свързва с подателя на сигнала, да изисква от него допълнителни доказателства или да защитава някакъв негов интерес. Всяко свързване на докладчика с подателя на писменото съобщение може да бъде основателно съмнение в неговата пристрастност и опит за използване на процедурата по дисциплинарно производство за оказване на натиск срещу адвоката и неговата независимост.

С участието си във фейсбук група „Светлозар Николов Стоп” докладчика адв. Мадлен Славова грубо е погазила основния принцип в провеждането на дисциплинарното производство, а именно справедливостта. С това си участие адв. Мадлен Славова разкрива, че е налице връзка с подателя на сигнала Надка Монова, което доказва, че адв. Мадлен Славова е допуснала да бъде пристрастна и в нарушение на чл.137, ал.3 ЗА не се е отвела сама, с което и извършила грубо нарушение. Не само, че адв. Мадлен Славова не се е отвела въпреки данните за нейната пристрастност, но същата е продължила участието в проверката, изготвила доклад, след което е приела да изготви обвинение и да бъде обвинител в дисц. дело срещу адв.Светлозар Николов.

3. Друго съществено нарушение извършено от Адв. Мадлен Славова, е че същата по никакъв начин не се свързала с адв. Светлозар Николов за даване на становище, представяне на допълнителни доказателства и разяснения на етапа на проверката. Законодателно докладчика не е задължен да се свързва с проверявания адвокат, но предвид спецификата на дисциплинарното производство срещу адвокат подобно поведение е в съответствие с принципи на справедливостта. С горепосоченото доказателство разкриващо недопустима, незаконосъобразна и неприемлива връзка между адв. Мадлен Славова и подателя на жалбата Надка Монова. Така става очевидно, че адв. Мадлен Славова по никакъв начин не се свързва със своя колега в рамките на проверката, но се свързва с жалбоподателката, което доказва наличие на пристрастност.

На 5 декември 2016 г. Адвокатски съвет Варна взема незаконосъобразно решение за образуване на дисциплинарно производство срещу адвокат Светлозар Николов

Прилагам:


 

1. Налице е тежка изначална опороченост на дисциплинарното производство, тъй като председателят на АК Варна адв.Юлиян Георгиев, който в качеството си на адвокат е бил насрещна страна – процесуален противник на дисциплинарно обвинения адвокат Светлозар Николов е бил явно пристрастен и е следвало да се отведе от самото начало на дисциплинарното производство. Вместо това, същия в условията на явен конфликт на интереси участва като дори незаконосъобразно надхвърля законните предели на своите правомощия.

2. адв.Юлиян Георгиев незаконосъобразно еднолично определя за докладчик нему близък адвокат и то без надлежен писмен акт, а с устно нерегламентирано възлагане.

3. Името на определения адвокат-докладчик не е било съобщено на дисциплинарно обвинения адвокат Николов, с което е бил лишен от гарантираното му от закона право на основание чл.137, ал.3 от ЗА да му направи отвод поради предубеденост.

4. Незаконосъобразните действия на председателят на АК Варна продължават и след назначаването на докладчика! Същият в разрез с правомощията си и при грубо нарушение на процесуалните правила лично участва в проверката, като лично изисква едностранно доказателства в подкрепа на обвинението, което отново сочи на явна пристрастност!

5. Проверяващия докладчик в разрез с изискванията за обективност и процесуалните си задължения да направи проверка само по представените с жалбата доказателства, с явната цел да подпомогне обвинението се включва като член във фейсбук група „Светлозар Николов Стоп” създадена от жалбоподателката с нарочната цел да злепостави и увреди дисциплинарно обвинения адвокат Светлозар Николов, с което явно е демонстрирала своята пристрастност.

6. Налице е пълно несъобразяване от докладчика в изготвения доклад с обективни данни за неизпълнение на насрещни договорни задължения и неоказване на нужното съдействие: недаване на информация, документи и неоказване на нужното съдействие; неоставяне на пари за разноски; непредставяне на пълномощни за дъщерите и информация и документи за техните дела; незаплащане на договорения хонорар. Като цяло с пълен съзнателен и преднамерен отказ да се укаже нужното съдействие за изпълнение на договорните задължения от страна на дисциплинарно обвинения адвокат Николов.

7. Друга опороченост на доклада е незаконосъобразното включване в него писма на външни лица – процесуални противници на адв. Николов, които са необективни и с явно пристрастно съдържание. В доклада липсва обсъждане на заварената фактическа и правна обстановка и възможните реални действия по защитата! В доклада съзнателно се бяга от основния въпрос: В тази конкретна фактическа и правна обстановка и при конкретно поетите договорни задължения, какво реално е можел да направи адв. Николов? Кое възможно правно действие и конкретно обжалване не е реализирал? Не бил обжалвал! Какво да обжалва, на какво правно основание, бил ли е в срока за жалба; имал ли е контакт с доверителката си за да обсъди с нея това обжалване и да даде тя съгласие?

8. В доклада е налице и едновременно с това явно се акцентира единствено върху изложеното от жалбоподателя, чиито твърдения безкритично се приемат за верни. Изготвения доклад от докладчика излага множество твърдения и обстоятелства от жалбоподателя, без същите да са обосновано и конкретно мотивирани и подкрепени с факти доказващи обвинението по безспорен начин. Не са посочени точните дисциплинарни нарушения, както фактите на които се основават. Докладът е изготвен без да бъдат разделени ясно твърденията на жалбоподателката, обясненията на адвокат Светлозар Николов, кои факти и обстоятелства са безспорни, които са доказани. Видно е, че изобщо в самия доклад няма нито едно от обясненията на адв.Светлозар Николов и същия изцяло е съставен на база твърденията на жалбоподателя.
Така незаконосъобразно определения докладчик изготвя изцяло опорочен, необективен и пристрастен доклад. В същия въобще не е анализиран отговора на дисциплинарно обвинения адвокат Николов.

9. Опорочено изготвения, необективен и пристрастен доклад е бил незаконосъобразно представен на АС Варна, като не е докладван на заседанието АС от докладчика, а от друго лице, което не е било назначено и/или избрано за негов заместник.

Доклада е представен писмено, но поради непосочени причини в Протокола от 05.12.16 г., от заседанието на АС – Варна в нейно отсъствие и очевидно прибързано запознаването на АС с него се извършва от адв. Калина Милачкова, което е недопустимо. След като адв. Калина Милачкова, която е резервен член на АС запознава адвокатския съвет относно изготвения доклад на адв. Мадлен Славова, това означава, че съдържанието на доклада и събраните материали по проверката й е познат в детайли. Въпросът е на какво основание адв. К. Милачкова е запозната с доклада, какво е нейното участие в изготвянето на доклада? В какво си качество е запозната с доклада? На какво основание адв. К. Милачкова е запознава АС с доклада?
Отново липсва и писмен акт за смяната на докладчика!

10. адв. К. Милачкова също е следвало да се отведе от участието си в проверката и със запознаването на АС с резултата, поради това, че в продължение на близо две години е била в една кантора с адв.Юлиян Георгиев, водещ въпросното заседание на АС- Варна, спрямо когото има основателните съмнения за неговата безпристрастност поради участието му в дело в качеството му на адвокат на ответника МБАЛ Света Марина, по което адв.Светлозар Николов е бил адвокат на ищеца. Това води и до основателни съмнения в безпристрастността и на адв.К.Милачкова, която също е следвало да се отведе.

11. От протокола не става какви обсъждания е имало във връзка с писмения доклад на адв.Мадлен Славова, не става ясно дали адв.К.Милачкова е отговорила на въпроси, както и не става ясно в какво се състои така нареченото „запознаване”? Не е имало никакво обсъждане на резултата от проверката на адв.Мадлен Славова по време на заседанието на адвокатския съвет.

12. Налице е изцяло опорочено и незаконосъобразно прието решение на АС Варна за повдигане на дисциплинарно обвинение, което е прието въз основа на изцяло опорочена проверка и опорочен доклад.

13. Видно е, че писмения доклад на адв.Мадлен Славова е предоставила своя доклад на АС, като файл, като същият е използван без никакви изменения, като решение на АС за образуване на дисциплинарно производство, което е недопустимо. Докладът следва да съдържа резултат от проверката, а решението за образуване на дисциплинарното производство се взема от колективния орган, когато е установено в резултат на тази проверка, че в жалбата се съдържат достатъчно данни за извършени дисциплинарни нарушения. Решението не съдържа въз основа на кои факти е направено основателно предположение за извършено дисциплинарно нарушение, кое е това нарушение, кога е извършено и при какви обстоятелства.

14/ В гласуването на Решението са участвали членове на АС, които е следвало да се отведат поради това, че са налице обстоятелства, които могат да поставят под съмнение безпристрастността им, а именно:
– Адв. Юлиян Георгиев е адвокат на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД по образуваното гр.д.2205/2015 г. на ВОС, в което адв.Светлозар Николов представлява майката на починал мъж. Към момента в ОКРЪЖЕН СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ при ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ВАРНА е образувано досъдебно производство №123/2015 г. ОСлО-ОП-Варна, в което се разследва смъртта на починалия мъж.
– Адв.Герана Върбанова е съпруга на д-р Светлин Върбанов, лекар в Първа психиатрична клиника в МБАЛ „Св.Марина” ЕАД. Имено срещу лекари в тази болница продължава разследването. Д-р Светлин Върбанов не е обект на разследването по никакъв начин е няма никакво участие, но предвид това, че е лекар в тази болница може да се предположи, че е налице основателно съмнение в безпристрастността на адв. Гергана Върбанова.

На Годишните награди за правосъдие адвокат Светлозар Николов бе номиниран в категорията АДВОКАТ НА ГОДИНАТА за 2016 г.  на 26.11.2016 г.

Недопуснати граждани за участие в предаването Часът на Милен Цветков:

https://www.youtube.com/watch?v=d7zvR-tVi9Y

Включване на живо на адвокат Светлозар Николов от Ню Йорк, САЩ:

https://youtu.be/nj33aOPxS-g

Включване на живо на адвокат Светлозар Николов от Флорида, САЩ

https://youtu.be/gKoy3I9lPH0

https://youtu.be/gOV4kHWCVjw

https://youtu.be/5KtxNZgitTw

На 12.12.2016 г. адв. Мадлен Славова внася обвинение в Дисциплинарния съд към Адвокатска колегия Варна

Прилагам:

 

 

Налице е изцяло опорочен обвинителен акт, който събира в себе си всички гореизброени тежки процесуални пороци и едновременно с това носи и свои собствени. В посочените в него дисциплинарни нарушения няма никаква надлежна конкретизация! Нито по фактологията: какви нарушения е допуснал, нито с надлежна правна аргументация. По този начин дисциплинарно обвинения адвокат е лишен от възможност да узнае за какви конкретно нарушения е обвиняван за да се защити!

С разпореждане №65/13.12.2016 г. е образувано дисциплинарно дело №602016 г. срещу адв.Светлозар Николов.

Разпореждане 65 от 16 г. на Дисц. съд

Пълната опороченост на производството и неговата поръчковост продължават и с незаконосъобразно разпределение на делото на дисциплинарен състав.

1.Видно от разпореждане №65/13.12.2016 г. председателя на Дисциплинарния съд Ваня Вълкова, образува дисциплинарно дело №60/2016 г и определя себе си за докладчик по делото, като определя I съдебен състав, в който Ваня Вълкова е председател на състава.
От така съставеното разпореждане, не стават ясно мотивите, поради които Ваня Вълкова в качеството си на председател на дисциплинарния съд на АК-Варна, определя себе си за докладчик по делото, както и дава делото да се разглежда от нейния I съдебен състав.
Предвид това разпореждане са налице основателни съмнения в липса на безпристрастност във Ваня Вълкова.
2.Липсва протокол от заседание на всички членове на ДС, за разпределянето им по дисциплинарни състави.
3.Председателя на дисциплинарния съд не следва да участва в дисциплинарните състави. Същият има единствено ръководни и административни функции в ДС.
4.Председателя на дисциплинарния съд в разрез с основни принципи на правото и на етиката, поема лично случая, като се включва в дисциплинарен състав, разпределя делото не само на своя състав, но и определя себе си като съдия-докладчик???!!!

С разпореждане №1/13.12.2016 г. е насрочено делото за 20.01.2016 г.

Разпореждане 1 по д.д.60 от 16 г. на Дисц.съд
Груби закононарушения:

1/Грубо погазване принципа на независимостта на адвоката. Дисциплинарния съд в нарушение на ЗА с уведомяването на заинтересуваното лице за насроченото заседание, прилага Дисциплинарното обвинение и протокол на АС.
Ролята на заинтересуваното лице в дисциплинарното производство е ясно определена в ЗА, като е отчетено, че провеждането му следва да бъде извършено при спазване на принципа на независимостта на адвоката и неговата важна роля в обществото. Целта на дисциплинарното производство не е да бъдат защитени интересите на подателя на съобщението, а да бъдат проверен подадената информация и доказателствата към него относно наличието на извършени дисциплинарни нарушения от адвоката. Резултата от дисциплинарното производство може да бъде налагане на санкция на адвоката, която следва да има възпитателен и поправителен ефект върху него и цялата адвокатура. Тази санкция по никакъв начин не може да защити законните права на подателя на сигнала, ако същите са увредени.

Подателя на сигнала в дисциплинарното производство срещу адвокат не може да има личен интерес, освен ако същия не е адвокат. Вярно е, че гражданите имат интерес от професионална, морална и отговорна адвокатура, но обществения интерес в това производство следва да бъде следен от самия адвокатски съвет, защото именно адвокатите имат най-голямата отговорност да се борят за адвокатура с професионална, морална и обществена стойност.

Поради това, че правото на подаване на съобщение за извършено дисциплинарно нарушение от адвокат е неограничено, то законодателно е уредено, че основания принцип на провеждането му е същото да бъде справедливо.
Предвид същността на адвокатската професия и нейната роля в обществото, правото на писмено съобщение с данни за извършено дисциплинарно нарушение от адвокат може да бъде използвано, като средство за оказване на натиск върху него и нарушаване на неговата независимост. Именно поради това ролята и степента на участие на подателя на сигнала /заинтересуваното лице/ е сведена до минимум.
Каква е ролята на подателя на съобщението на етап проверка за наличие на достатъчно данни за извършено дисциплинарно нарушение от адвокат?

Видно от съдържанието на чл.136, ал.1 ЗА е определен обема и начина на извършване на проверката, а именно ”дисциплинарно производство се образува с решение на АС при писмено съобщение от държавни органи, юридически или физически лица, както и от авторски публикации в медиите, в които се съдържат данни за извършено дисциплинарно нарушение”. Така законодателно е уредено, че обема и рамките на извършваната проверка се ограничава до съдържанието в писменото съобщение. Съдържание на писменото съобщение е информацията съдържаща се в съобщението и доказателствата, които са приложени. Именно върху тези данни и съдържанието на възражението на адвоката адвокатския съвет на основа на доклад за резултата от докладчика взема своето решение за образуване или не на дисциплинарно производство.

Подателя на писменото съобщение не участва по никакъв начин в този етап на проверката, освен чрез писмено предоставените данни и доказателства с писменото си съобщение. Видно от уредбата в закона ролята на председателя на АС е да назначи докладчик, който да извърши проверката. Ролята на докладчика да извърши проверката върху данните съдържащите се писменото съобщение, в съответствие с предоставените данни от адвоката в своя защита. Никъде законодателно не е уредено задължение на АС или на определения докладчик да се свързва с подателя на сигнала, да изисква от него допълнителни доказателства или да защитава някакъв негов интерес. Също така законодателно не е уредено право на подателя на сигнала да се запознае с преписка по която се извършва проверката.

Всяко свързване на докладчика с подателя на писменото съобщение може да бъде основателно съмнение в неговата пристрастност и опит за използване на процедурата по дисциплинарно производство за оказване на натиск срещу адвоката и неговата независимост.
Всичко това дава достатъчно гаранции да не бъдат накърнявани правата на адвоката и неговата независимост, чрез използване правото на подаване на писмено съобщение срещу адвокат, като средство за оказване на натиск.
След приключване на проверка по подаденото писмено съобщение, заинтересуваното лице има право на жалба, ако не е образувано дисциплинарно производство или има право да участва в заседанието, ако е образувано такова.

От разпоредбата на чл.139, ал.1 ЗА може да се направи извод, че заинтересуваното лице следва да бъде уведомено за насроченото заседание. Дисциплинарния съд в нарушение на ЗА с уведомяването на заинтересуваното лице за насроченото заседание, прилага Дисциплинарното обвинение и протокол на АС.

На заинтересуваното лице /подател на писменото съобщение/ е незаконосъобразно връчването на обвинението и протокола на АС. След образуване на дисциплинарното дело на основание чл.138, ал.3 ЗА на адвоката срещу когото се води дисциплинарното дело се изпраща препис от дисциплинарното обвинение с писмените доказателства, заедно с уведомлението за датата на заседанието. Дисциплинарния съд с изпращането на препис от дисциплинарното обвинение и протокол от АС на Надка Монова, заедно с уведомлението за дата на заседанието е извършил грубо закононарушение, с което е нарушил правата на адвоката за справедлив дисциплинарен процес, което е доказателство за основателно съмнение в липса на безпристрастност на дисциплинарния състав.

Със съобщение от 19.12.16 г. незаконосъобразно е даденото указание на заинтересуваното лице „следва да се явите лично или да осигурите защитата си в производството по делото, в случай на невъзможност за явяването Ви.”

Съобщение до Н.Монова за насрочване

Заинтересуваното лице няма нужда от защита на неговите права, защото в дисциплинарното производство не се защитават интереси на подателя на писменото съобщение. Също така в образуваното дело инициатор на образуването му и поддържащ обвинението е именно обвинителя, който е определен от адвокатския съвет, в качеството му на представляващ колективния орган пред дисциплинарния съд.

В другата част от изявлението „следва да се явите лично или да осигурите защитата си” е изцяло незаконосъобразно. Вярно е, че подателя на съобщението има правото на участие в насроченото заседание, но това е негово право и по никакъв начин не е негово задължение. Самото дисциплинарно производство се води от дисциплинарния орган и участието на подателя на съобщението е ограничено с цел запазване независимостта на адвоката и като превантивна мярка за превръщането на дисциплинарното производство в средство на трети лица за оказване на натиск и репресия срещу независимия в своята дейност адвокат.

Дисциплинарният съд незаконосъобразно с изписаните думи „следва да се явите лично” е задължил да се яви заинтересуваното лице. Единственото място където се разглежда участието на заинтересуваното лице в дисциплинарното дело е в чл.139, ал.1, от където става ясно, че това е негово право и по никакъв начин не може да му се вмени, като задължение;

В разпореждане №1/13.12.2016 г. Дисциплинарния съд законосъобразно е разпоредил призоваването на обвинителят, дисциплинарно обвиненият адвокат и заинтересуваното лице. Изрично съда е посочил призоваването им, а не задължаването му.

Със съобщение от 19.12.16 г. незаконосъобразно не са приложени всички доказателства по делото.

Съобщение до адв.С.А.Н.

Съществено процесуално закононарушение е в неизпълнение на императивната норма чл. 138, ал. 3 от ЗА, съгласно която след образуване на дисциплинарното дело „Препис от дисциплинарното обвинение с писмените доказателства, заедно с уведомление за датата на заседанието, се изпраща на адвоката или адвоката от Европейския съюз”. Видно от самото съобщение, не са изпратени писмените доказателства на адвокат Светлозар Николов. В последващ етап и след голямо забавяне адвокат Светлозар Николов получава всички доказателства на 16 януари 2017 г., с което грубо са му нарушени правата на защита. Това процесуално закононарушение е извършено умишлено от страна на съдебния състав и е основателно съмнение за липса на безпристрастност.

Протокол от проведеното заседание на 20.01.2017 г.

Прилагам:

 

 

Изявлението на адвокат Светлозар Николов на Общо събрание на АК-Варна, с което иска оставката на адв.Юлиян Георгиев в качеството му на председател на Адвокатски съвет Варна от адв. Светлозар Николов

Учредяване на инициативен комитет за организиране на национална подписка за референдум за освобождение на България от финансово робство и управление чрез пряка демокрация

https://youtu.be/NfNjFqpV6Jc

 https://youtu.be/ESmEewX1KiE

Изявление на адвокат Светлозар Николов от 14.02.2017 г. за това, че адв. Юлиян Георгиев, председател на Варненската адвокатска колегия изпълнява поръчка за бъдат взети адвокатската права на адв.Светлозар Николов!

https://youtu.be/mokzozNM9NI

https://youtu.be/lnKwBksaknI

Васил Вълков организира палатков лагер пред офиса на АК-Варна с искане за оставката на адв.Юлиян Георгиев

https://youtu.be/VYkUY_V_wtA

https://youtu.be/iE4xEwan2Bc

https://youtu.be/ltSp1fNv7Gk

https://youtu.be/LmDWUAjnI8k

Граждански протест с искане за оставка на адв.Юлиян Георгиев в качеството му на председател на АС-Варна и подкрепа на адв.Светлозар Николов. Видео от 15.02.2017 г. и видео то 17.02.2017 г.

https://youtu.be/enpifCSTDO4

https://youtu.be/Sa6RrRjmC-g

Едномесечна гражданска подписка пред Районен съд Варна и Окръжен съд Варна с искане за оставката на адв.Ю.Георгиев заради репресиите срещу Варненските адвокати –

https://youtu.be/kSIpom_75R0

https://www.youtube.com/watch?v=2sfdAFZweik

https://www.youtube.com/watch?v=O5LRsq1TN2k

 https://www.youtube.com/watch?v=jrkxsV3Z6Xk

Умишлено се насрочва дисциплинарното дело в един и същ ден и час с известно дело срещу Уникредит Булбанк АД за 15.02.2017 г., в което адв.Светлозар Николов пренебрегва собствената си защита и успява да реализира успех в защитата правата на кредитополучателите по делото.

https://youtu.be/vvMl-Q2T32U

Протокол от проведено заседание на 15.02.2017 г.

Прилагам:


 

Протокол от проведено заседание на 2.03.2017 г.

Прилагам: Линк към пълната документация от заседанието

На 2.03.2017 г. резервен член на Адвокатски съвет Варна адв. Георги Амуджиев направи опит да не допусне адвокат Светлозар Николов, неговия защитник адв. Владислав Янев и свидетелите да се явят на насроченото д. д.№60/2016 г.

Също така адв. Георги Амуджиев обиди адв. Светлозар Николов пред множество свидетели.

Видео от извършените незаконосъобразни действия от адв. Георги Амуджиев:

Още:
Протест на граждани с искане оставката на адв.Ю.Георгиев заради репресиите срещу адвокати

https://youtu.be/XN0IEB8qkqA

Изявления на адв. Светлозар Николов от 2.03.2017 г. относно дисциплинарното заседание

https://youtu.be/u9eussHQdK0

https://youtu.be/mR8aZGMcNcE

Репресиите срещу адв.Светлозар Николов

https://youtu.be/eIvSQT8Bt0U

Получен запис от 2.03.2017 г. в 16.55 – 17.15 по време на почивката по дисциплинарно дело №60/2016 г.

Запис със субтитри:

Пълна стенограма към записа:

Прилагам: Линк за сваляне на стенограма

Участници в записа:

1. Адв. Ваня Добрева Вълкова
Председател на Дисциплинарен съд при Адвокатска колегия – Варна
Председател и докладчик на I състав на Дисциплинарен съд при АК-Варна

2. Адв. Анатоли Тодоров Димитров, член на I състав на Дисциплинарен съд при АК-Варна

3.Адв. Веселин Колев Тодоров, член на I състав на Дисциплинарен съд при АК-Варна

4. Адв. Мадлен Врамшабух Славова
Резервен член на Адвокатски съвет Варна
Докладчик и обвинител по д.д.60/2016 г.

5. Адв. Любен Иванов Варнев
Член на Адвокатски съвет Варна
Обвинител по д. д. 60/2016 г.

6. Лина Владимирова Йорданова – секретар на Дисциплинарен съд

От записа се разкрива механизма за нарушаване правата на адвокатите и оказване на натиск върху тях от страна на Адвокатска колегия Варна и как се изпълнява поръчка за отнемане правата на адвокат.

От записа се разкрива недопустимото поведение на адв.Ваня Вълкова като председател на съдебен състав в дисциплинарно дело, председател на Дисциплинарен съд и като адвокат, както и предубеденото й отношение към дисциплинарно обвинен адвокат и неговата защита.
Адв.Ваня Вълкова и адв.Тодоров потвърждават, че обвинителя адв.Любен Варнев е „викал” и е „кибритлия”, тоест се отнася с грубо отношение към адв. Светлозар Николов и неговия защитник.
Адв.Ваня Вълкова ясно демонстрира несъгласието си относно поисканата оставка на адв.Юлиян Георгиев. Оставката му е поискана от адв.Светлозар Николов по време на Общо събрание на Варненските адвокати на 28.01.2017 г.

След 4:48 минута адв.Ваня Вълкова сама разкрива, че вече е запозната с факта, че обвинителя ще поиска изменение на обвинението, което фактически се прави от адв.Любен Варнев в 19.30, което е повече от два часа след почивката, от която е този запис. Другите двама съдии, адв.Тодоров и адв.Димитров не са били запознати с това предстоящо изменение. Адв.Ваня Вълкова споделя, че лично е поискала обвинението да се измени.

5:27 адв.Ваня Вълкова разкрива, че съдия Христина Сярова от Районен съд Варна й е крещяла. Наличието на неуважение от съдии към адвокати е явен проблем при работата на адвокатите, който не се разрешава от Адвокатския съвет. Очевидно, на лице е сериозен проблем между съда и адвокатурата в град Варна. Адв.Тодоров също потвърждава този факт с личен пример.

8:00 съдиите отправят въпроси към обвинителя адв.Мадлен Славова относно предстоящото дело. Обвинението и съда коментират бъдещите ходове по делото, като например призоваването на свидетел и др.

8:55 започват коментари за отлагане на делото, като дори се определя последваща дата и час. Това е недопустимо при условие, че делото едва е започнало и в момента тече почивка.

9.10 адв.Ваня Вълкова, заявява на другите двама членове на състава, че „ще вземе” дело на Марияна Стоянова. Това показва липсата на случайно разпределение на делата в Дисциплинарния съд, които явно се разпределят лично от адв.Ваня Вълкова в изпълнение на поръчки срещу адвокати. Също така, адв.Ваня Вълкова се самоопределя и като докладчик.

9.25 адв.Ваня Вълкова разкрива, че е налице намеса на адв.Юлиян Георгиев в работата на дисциплинарния съд, което е недопустимо.

15:40 В тази част обвинителят адв. Любен Варнев влиза в незаконосъобразен разговор с дисциплинарните съдии, в който се обсъжда начина, по който делото да протече от тук нататък поради неявяването на свидетеля Орлин Филиповски и др. Обсъжда се разпит на свидетеля-колежката, от където става ясно , че обвинителят вече е разговарял с нея за да каже предварително уговорените неща.

Дисциплинарен съд I състав при адвокатска колегия Варна, протокол от 28.03.2017

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД ПРИ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ВАРНА, РЕШЕНИЕ от 28.03.207

Висш дисциплинарен съд, протокол от 23.06.2017

Висш дисциплинарен съд, протокол от 13.07.2017

Висш дисциплинарен съд, протокол от 08.09.2017

Висш дисциплинарен съд, протокол от 11.09.2017

Вашият коментар