Публикувано на 17.01.2020 / 14:37

Гласуването с пълномощно в адвокатските избори е незаконно и погазва основите на демокрацията

Извлечение от становище на адв. Светлозар Николов, изразено на 09.01.2020 г. в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ по време на обсъждането на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, внесен в Народното събрание на 08.11.2019 г.

По направеното предложение за възможност за избор до колко Общото събрание да се провежда само един ден или два дни.

В член 81 се предлагат много важни промени. Първо искам да обърна внимание на първата промяна, уважаеми колеги, която се предлага, а именно – Общото събрание да има възможност да бъде свикано само за един ден – събота. Или събота и неделя. Тоест досега Общото събрание е било в два дена и сега искат да се предоставя възможност по решение на адвокатския съвет събранието да бъде провеждано в един ден.

Тъй като именно по време на Общото събрание се провеждат и изборите за органи в адвокатската колегия и делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, тази разпоредба е от съществено значение. Защо? Защото в момента имаме много голям проблем, тъй като изборите за органите в адвокатурата се провеждат в два дена, съответно колкото и продължава Общото събрание. Сега. В чл.99, ал.4 от Закона за адвокатурата се казва, че резултатът от избора се обявява с решение на избирателна комисия преди завършването на събранието. Тоест самият избор е по време на самото събрание. За съжаление това се тълкува от досегашната практика, че Законът за адвокатурата позволява или изисква изборите да се провеждат в два дена. Напротив – Законът за адвокатурата е категоричен, че изборът… В чл.109, ал.2 се посочва, че се насрочва датата на избора, ако изборът за органи на АС бъде обявен за незаконосъобразен. А такъв избор не може да се провежда, освен ако бъде свикано общо събрание. В чл.110 от Закона за адвокатурата е посочено, че новоизбраните органи от АК встъпват в задълженията си в седемдневен срок от датата… Говорим за една дата. Законът.. В чл.108, ал.1 е посочено, че допълнителен избор се провежда в първата неделя на месеца. На месец февруари. Тоест допълнителен избор се провежда… Категорично в един ден е посочено. В чл.106, ал.6 от Закона за адвокатурата е определен срок за пазене на бюлетините – 5 години от деня на избора. Никъде в Закона за адвокатурата и в правната теория не се допуска – и уредба, – изборният процес да се провежда в повече от един ден, и той да бъде прекъсван, каквато е настоящата практика.

С тази промяна всъщност не се решава проблемът, който касае именно честността и законосъобразното протичане на изборите.  В чл.106 от Закона за адвокатурата, тъй като в него не се разглежда механизъм за гарантиране на публичността на изборния процес… След приключване на изборния ден до началото на втория изборен ден. Липсва яснота за съхранение на изборните кутии, гарантиране на неприкосновеността на пуснатите изборни бюлетини в кутиите. С това прекъсване всъщност са налице основателни съмнения в честността на изборите, което всъщност е най-големият проблем в Закона за адвокатурата. Аз никъде не видях в мотивите на вносителите защо те предизвикват тази промяна, а именно Общото събрание да може да се провежда в събота, а не в събота и в неделя. Именно затова тази разпоредба по този начин не следва да бъде приемана. Също така самите… Ако всъщност Общото събрание на дадена колегия реши да провежда едновременно в един ден, в една събота и общо събрание… /Шум в залата/ Колеги, след това сигурно ще се повтаряме, затова ако някой не иска да слуша, може да излезе, както предния път направи госпожа Недева… За да не се повтаряме. Така. Ако всъщност се позволи Общото събрание на адвокатите, на адвокатските колегии да се провежда в един ден, в който и да има Общо събрание, отчет, който практиката е да се чете в продължение на 4-5 часа, и да се провеждат и избори – всичко това нещо в един и същи ден, всъщност тотално ще ограничи и застрашава самоуправлението на адвокатурата, именно дейността на върховния орган на адвокатската колегия, а имено Общото събрание на самата колегия. Законът е категорично определил досега да бъде в два дена, и всъщност ние не трябва да допускаме да се променя това, а напротив, категорично да се уреди в закона, че изборът на органите се извършва в един ден, и той е непрекъснат процес. Както и сега е според Закона за адвокатурата, и няма никакви доводи в тази посока, откъдето могат да се извличат, но практиката е, че се провежда в два дена. Това е по член 81, алинея първа.

 

 

По направеното предложение в частта за въвеждане на адвокат – пълномощник при изборите

Друг огромен проблем е чл.81, ал.4, уважаеми колеги, тъй като на всички е известно това, че считаме, че… Масово колегите считаме, че практиката с гласуване чрез пълномощни е изключително порочна, а тя е според мен и изцяло незаконосъобразна. Съгласно настоящия Закон за адвокатурата. И накратко ще ви изложа три проблема. Всъщност този проект не само че не го решава, ами просто го задълбочава проблема, като просто коригира неясно защо от „адвокат-пълномощник“ в „адвокат пълномощник“. Но искам да обърнете внимание и да се разгледа този проблем, че пълномощното по чл.81, ал.6 от Закона за адвокатурата моля да обърнете внимание, където се разглежда… То е допустимо и е свързано с участието в гласуването само на Общото събрание – и се намира в раздел Общо събрание на Адвокатска колегия Варна – раздел втори, глава 11. Защото там се разглежда именно възможността за гласуване чрез пълномощно. Член 81, алинея 6, в раздел Общо събрание на адвокатската колегия… Обърнете внимание, че гласуването там на Общото събрание изрично е посочено, че може да бъде извършено лично или чрез адвокат пълномощник. Докато гласуването за органи и делегати е таен, с бюлетина, поставена в непрозрачен плик, пусната в избирателната кутия на основание чл.105, ал.1 от Закона за адвокатурата, която е в съвсем различен раздел – избори за органи на Адвокатска колегия – Варна. Всъщност никъде Законът за адвокатурата не посочва, че е законосъобразно гласуването за органи или делегати да бъде извършвано лично или чрез адвокатски пълномощник, както изрично е посочено при гласуването на Общото събрание.

Другият проблем е за това, че изборът трябва да бъде таен. Ами то е ясно, че когато се упражнява гласуване чрез адвокат-пълномощник, се нарушава този основен принцип, който да гарантира законосъобразността и демократичността при формирането на новото управление на адвокатурата. И това е голям проблем, колеги, тъй като тези пълномощни… С тези пълномощни се снабдяват, особено в Адвокатска колегия – Варна, членовете на органите на адвокатурата, които са и кандидати. Те се снабдяват, това са членове на дисциплинарните съдилища. Това са членове на адвокатския съвет, които са органи, които осъществяват дисциплинарна дейност. По този начин всъщност те много лесно от всеки един адвокат могат да получат пълномощно. И е ясно, че всъщност адвокатът, който им дава пълномощно, по никакъв начин не може да гарантира и да е сигурен, че се извършва неговият вот, и се губи изцяло неговата тайна.

АДВ. ЕВГЕНИ ПОПОВ: Той може да му посочи как да гласува.

АДВ. СВЕТЛОЗАР НИКОЛОВ: Да, обаче няма как да се проверява това нещо, как да гласува. Точно така. Губи се смисълът на тайната.

Също така, колеги, и последният проблем е във връзка с това, че изрично е посочено, че гласуването е лично или чрез адвокат-пълномощник само за самото общо събрание, и то е явно тогава, по време на самото общо събрание. За органа на адвокатурата то е тайно, и се посочва в чл.105, ал.1 как става. То става чрез бюлетина, поставена в непрозрачен плик, който се пуска в избирателната кутия. И така упълномощителят всъщност няма как да знае за неговата воля. В тази ситуация вместо да се прекрати тази абсолютно порочна практика за избиране на органи в адвокатурата чрез адвокатски пълномощни, в момента и самият Висш адвокатски съвет подкрепя чрез свои становища този проект и изразява становище, че това е добро за адвокатурата. А всъщност продължава да подкрепя процеси, които нарушават основата на демократичността в адвокатурата, а именно – тайно гласуване за избор на органите в адвокатурата.

 

 

Пълен текстов запис на провелото се на 9.01.2020 г. в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” продължение на обсъждането на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, внесен в Народното събрание на 8.11.2019 г.