Публикувано на 07.06.2016 / 12:30

Въпрос №5 от Подписка за Референдум БанкСтоп

Въпрос №5 от Подписка за Референдум БанкСтоп:
Всички актове и действия на съдебния изпълнител да подлежат ли на обжалване от страните пред окръжен и апелативен съд и да се разглеждат в открито съдебно заседание ?


Можете да свалите бланка с всички 9 въпроса за подписката от тук: Blanka Podpiska BankStop Referendum

Пояснения:

5. Всички актове и действия на съдебния изпълнител да подлежат ли на обжалване от страните пред окръжен и апелативен съд и да се разглеждат в открито съдебно заседание?

Извършената реформа в изпълнителното производство с тотално ограничаване възможността за обжалване на действията, актовете и бездействията на съдебния изпълнител с въвеждането на новия ГПК през 2007 г. е третата реформа по вреда за българския народ.

Така единствено в интерес на кредиторите с цел постигане на бързо изпълнително производство се нарушават основни принципи на правото и се нанесоха огромни и непоправими вреди на цялото българско общество.

Икономически най-важният изпълнителен способ е публичната продан на недвижим имот, която се характеризира с най-висока степен на намеса в сферата на длъжника и същевременно осигурява събираемост на вземането в най-висока степен. Този способ би трябвало да бъде под особен контрол от страна на съда, но въпреки това с въвеждането на частното изпълнение и новото ГПК се дадоха твърде големи правомощия на съдебните изпълнители, а действията на съдебен контрол бяха сведени до минимум. Поради това съдебният контрол върху всички действия и актове на съдебния изпълнител следва е от изключително значение с цел извършването на защитата на имуществената сфера на длъжника и предотвратяване на злоупотреби, водещи до продажба на имуществото на напълно необосновано ниски цени. С цел осигуряване на справедлив процес, което основно право следва заседанията да бъдат открити.

Окръжния и апелативния съд в качеството си на контролно – отменителни инстанции следва да могат да извършват проверка относно законосъобразното протичане на принудителното изпълнение, което е от съществено значение относно стабилитета на целия изпълнителен процес.

Чрез въвеждане на тази промяна ще бъде постигната гаранция, че взискателя и съдебния изпълнител няма да злоупотреби с предоставените му права и процесуални възможности.

 

Вашият коментар