Публикувано на 07.06.2016 / 12:17

Въпрос №3 от Подписката за Референдум Банкстоп

Въпрос №3 от Подписката за Референдум Банкстоп:
Да бъде ли освободено физическото лице от всичките си финансови задължения в срок до една година от обявяването на несъстоятелността си пред съда на основание Регламент (ЕО) №1346/2000 ?


Можете да свалите бланка с всички 9 въпроса за подписката от тук: Blanka Podpiska BankStop Referendum

Пояснения:
3. Да бъде ли освободено физическото лице от всичките си финансови задължения в срок до една година от обявяването на несъстоятелността си пред съда на основание Регламент (ЕО) №1346/2000 ?

За да бъде запазена финансовата стабилност на всяка държава от изключително значение е наличието на ефективна и добре уредена система на несъстоятелността на юридическите и физическите лица.

Настоящата промяна има за цел да донесе разрешение на един от най-тежките лични проблеми на българските граждани – огромната свръхзадлъжнялост, която води хората до неплатежеспособност, пълно отчаяние, липса на надежда с тежки здравословни, емоционални, психически последствия.

В много от националните закони на други държави, чрез обявяване на неплатежоспособността си длъжникът търси защита от кредиторите и в същото време предава всичките си имуществени права на разположение на кредиторите. Основната разлика между търговската несъстоятелност и личната е в това, че след осребряване на цялото имущество на търговското дружество, то същото се заличава от търговския регистър и престава да съществува в правния мир. При физическото лице след разпродажба на имуществото му, същото не може да бъде закрито и се търси освобождаване от остатъчната задлъжнялост след приключване на процедурата, тоест въвежда се института „освобождаване от дълг”.

Липсата на подробна уредба на несъстоятелността на физическите лица в националната ни правна система не отразява в достатъчна степен настоящите приоритети на Европейския съюз и националните практики в областта на правото на несъстоятелността, и по – специално действията за насърчаване възстановяването на физическите лица, изпаднали в тежко, трайно финансово затруднение.

Именно поради това, че на национално ниво е налице липса на подробна уредба урегулираща обществените отношения касаещи личната несъстоятелност, силно са ограничени следните права на физическите лица – правото на собственост, свободата на стопанска дейност и правото на труд, свободата на движение и пребиваване, както и правото на ефективни средства за защита и на справедлив съдебен процес заложени в Хартата на основните права, което е в противоречие със стратегията на Съюза за ефективно прилагане на Хартата на основните права на ЕС.

Но съгласно Европейското право в Регламент (ЕО) № 1346/2000 (параграф 9) относно производството по несъстоятелност изрично е посочено, че той следва да се прилага за национални производства по несъстоятелност, независимо дали длъжникът е физическо или юридическо лице, частно лице или търговец.

Въпреки това няма политическа воля за приемане на законова уредба, която да регулира института „освобождаване от дългове”

Вашият коментар