Публикувано на 07.06.2016 / 12:17

Въпрос №3 от Подписката за Референдум Банкстоп

Въпрос №3 от Подписката за Референдум Банкстоп:
Да бъде ли освободено физическото лице от всичките си финансови задължения в срок до една година от обявяването на несъстоятелността си пред съда на основание Регламент (ЕО) №1346/2000 ?


Можете да свалите бланка с всички 9 въпроса за подписката от тук: Blanka Podpiska BankStop Referendum

Пояснения:
3. Да бъде ли освободено физическото лице от всичките си финансови задължения в срок до една година от обявяването на несъстоятелността си пред съда на основание Регламент (ЕО) №1346/2000 ?

За да бъде запазена финансовата стабилност на всяка държава от изключително значение е наличието на ефективна и добре уредена система на несъстоятелността на юридическите и физическите лица.

Настоящата промяна има за цел да донесе разрешение на един от най-тежките лични проблеми на българските граждани – огромната свръхзадлъжнялост, която води хората до неплатежеспособност, пълно отчаяние, липса на надежда с тежки здравословни, емоционални, психически последствия.

В много от националните закони на други държави, чрез обявяване на неплатежоспособността си длъжникът търси защита от кредиторите и в същото време предава всичките си имуществени права на разположение на кредиторите. Основната разлика между търговската несъстоятелност и личната е в това, че след осребряване на цялото имущество на търговското дружество, то същото се заличава от търговския регистър и престава да съществува в правния мир. При физическото лице след разпродажба на имуществото му, същото не може да бъде закрито и се търси освобождаване от остатъчната задлъжнялост след приключване на процедурата, тоест въвежда се института „освобождаване от дълг”.

Липсата на подробна уредба на несъстоятелността на физическите лица в националната ни правна система не отразява в достатъчна степен настоящите приоритети на Европейския съюз и националните практики в областта на правото на несъстоятелността, и по – специално действията за насърчаване възстановяването на физическите лица, изпаднали в тежко, трайно финансово затруднение.

Именно поради това, че на национално ниво е налице липса на подробна уредба урегулираща обществените отношения касаещи личната несъстоятелност, силно са ограничени следните права на физическите лица – правото на собственост, свободата на стопанска дейност и правото на труд, свободата на движение и пребиваване, както и правото на ефективни средства за защита и на справедлив съдебен процес заложени в Хартата на основните права, което е в противоречие със стратегията на Съюза за ефективно прилагане на Хартата на основните права на ЕС.

Но съгласно Европейското право в Регламент (ЕО) № 1346/2000 (параграф 9) относно производството по несъстоятелност изрично е посочено, че той следва да се прилага за национални производства по несъстоятелност, независимо дали длъжникът е физическо или юридическо лице, частно лице или търговец.

Въпреки това няма политическа воля за приемане на законова уредба, която да регулира института „освобождаване от дългове”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *