Публикувано на 22.07.2019 / 21:35

,,Благодарствено писмо“ до Юлиян Георгиев

 

Г-н Юлиян Георгиев,

Изразявам благодарността си за това, че за първи път от избора Ви за председател на АК Варна през 2013 г. уведомявате членовете на Адвокатска колегия Варна за пълния дневен ред на насроченото от Вас заседание на Адвокатски съвет Варна за 23.07.2019 г. от 9.00 ч.
Това Ваше действие е в пълно съответствие с изискванията за прозрачност и законосъобразност при изпълнение на изключително важните обществени функции на адвокатурата, като участник в правосъдието.

Тъй като тази промяна в начина Ви на управление на колегията се случи след многогодишна борба от колегите адвокати в АК Варна, то искам да знаете, че очаквам да изразите причините и оценката на вредите от извършените от Вас действия от 2013 г. до момента по:
– пълно укриване на информацията за принципите и правилата на разпределение на служебните защити и особени представителства, като и имената на определените адвокати и възнаграждения им;
– укриване на пълната информация за реалното финансово състояние на Адвокатска колегия Варна, принципите на разходване на бюджета, правилата за избор на изпълнители и доставчици, непредоставяне на информацията и документация свързана с разходване на бюджета;
– репресиране на адвокатите чрез иницииране на дисциплинарни производства без да са налице жалби, подкрепени с достатъчно данни, от които може да се направи основателно предположение за извършено дисциплинарно нарушение;
– създаване на пречки за защита правата на адвокатите с укриването на материалите по дисциплинарните преписки;
– използване на сайта на колегията за публикуване на съобщения,уронващи престижа на адвокатите;
-укриване на информация за подготвяни от името на Адвокатска колегия Варна и Адвокатски съвет Варна становища по проектите за изменение на Закона за адвокатурата;
– укриване на информация от членовете на колегията за обучение „Право на ЕС” през 2017 г. в СОК Камчия;
– липсата на предварителна информация за насрочените заседания на Адвокатския съвет и дневният му ред;
– провеждане на закрити заседания на Адвокатски съвет за адвокатите-членове на АК Варна;
– публикуване на непълни протоколи от заседанието на АС след 12-я ден, често на 14-я ден, както и в много от случаите и след изтичане на срока на обжалване;
– инициирането на множество дисциплинарни производства за забавено плащане на членски внос;
– отказите за вписване на адвокати след изтекли дисциплинарни наказания;
– ангажирането на частна въоръжена охрана с цел всяване на страх при провеждане на Общите събрания на колегията и дисциплинарни дела.

адвокат Светлозар Николов